Assessment of Learning 6270-6399
In This Section

Assessment of Learning 6270-6399

Assessment of Learning 6270-6399

Policies (P), Regulations (R), Forms and Publications (F) addressing assessment of student learning, and district instructional programs.

Number
Title
Purpose
P 6270

Assessing Student Learning

The purpose of this policy is to establish the District’s plan for assessment of student academic achievement.

R 6270 A

Assessment Plan

The purpose of this regulation is to establish the responsibility for creating the assessment plan and to establish parameters for elements of the plan.

P 6273

Local Standards and Assessments

The purpose of this policy is to establish the process for the establishment and revision of assessment to be used to determine how well students have achieved local academic standards.

P 6274

State Required Assessments

It is the purpose of this policy to establish responsibility for compliance with state required assessments and assurance of creating adequate opportunities for students to demonstrate progress toward district and state academic goals.

P 6276

Curriculum Evaluation

The purpose of this policy is to establish the required evaluation of curriculum and programs and the responsibility for that evaluation.

P 6278

Evaluation of Pilot Courses

This purpose of this policy is to establish how piloted courses shall be evaluated prior to inclusion in the course catalog.

P 6280

Bilingual Student Education

The purpose of this policy is to establish a process that ensures that students, whose first language is not English, have language learning opportunities, comprehensible instruction and materials, and academic choices within the Minneapolis Public School system

P 6280 (Espanol)

EDUCACIÓN DEL ESTUDIANTE BILINGUE

El propósito de esta política es establecer un proceso que asegura que los estudiantes, cuya lengua materna no es el inglés, tienen oportunidades de aprendizaje de idiomas, de obtener una enseñanza comprensible y materiales, y las opciones académicas dentro del sistema de  las Escuelas Públicas de Minneapolis.  

P 6280 (Hmoob)

Kev Kawm Ntawm Ob Yam Lus Ntawm Cov Menyuam Kawm Ntawv: Vaj Huam Sib Luag thiab Muaj Kev Kawm Zoo hauv Kev Kawm

Lub niam tswv yim ntawm tsab cai no yog tsim kom muaj ib txoj kev los saib xyuas kom cov menyuam kawm ntawv uas lawv thawj yam lus tsis yog lus Askiv muaj lub sij hawm los kawm lus, tau taub tej kev qhia thiab cov ntaub ntawv, thiab muaj kev xaiv kev kawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv  nroog Minneapolis.